O40 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. รอบ 6 เดือน

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน