– ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่องค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร

  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้จัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายได้แนวคิดต่อต้าน การทุจริตตามแนงหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี