คู่มือการปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบรหารส่วนตำบลนาดี

คำสั่งการจัดตั้งศูนย์ร้องเรียน / ร้องทุกข์

 ประกาศ มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียน

ขั้นตอนวิธีการ ระยะเวลา ที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน