คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ

บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่ง

บันทึกข้อความ

แบบภาระค่าใช้จ่าย

ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ

แผนภูมิ-โครงสร้าง-พนักงานส่วนตำบล

แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของ อปท

รายงานการประชุม 1

หนังสือส่งรายงาน

1.ที่ทำการ อบต.นาดี

2.ภายในสำนักงานปลัด

3.ภายในกองคลัง

4.ภายในกองช่าง

5.ศพด. วัดจอมมณี

6.ศพด. บ้านแก่งม่วง

7.ห้องประชุม อบต.นาดี

8.ที่จอดรถ อบต.นาดี

9.มุมพักผ่อน

10.ห้องน้ำสะอาดมาตรฐาน

11.ถังขยะแยกประเภท

12.อุปกรณ์ดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำ

การประเมินผลการปฏิบัตงาน

ข้อมูลบุคคลในองค์กร

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

คำสั่งบรรจุแต่งตั้ง

คู่มือแนวทางคุณธรรมจริยธรรม

แจ้งเวียนประมวลคุณธรรมจริยธรรม

นส.แจ้งเวียน คุณธรรมฯ

นส.บรรจุแต่งตั้ง 63

นส.รายงานการบรรจุแต่งตั้ง ปี 63

นส.รายงานการบรรจุแต่งตั้ง

บช.แนบท้ายคำสั่งฯ

บช.รายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง

บันทึกเชิญประชุม

บันทึกแต่งตั้ง กก. น.2

บันทึกแต่งตั้งคณะกรรมการ

บันทึกประชุม น.2

บันทึกประชุม น.3

บันทึกประชุม น.4

บันทึกประชุม น.5

บันทึกประชุม น.6

บันทึกประชุม น.7

บันทึกรายงานการประชุม

ปกแผนพัฒนาบุคลากร

ประกาศใช้แผนฯ

ผนวก

ผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหาร

ระบบข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ อบต.นาดี

รายชื่อผู้เข้าประชุม