Posted by:

ภาพกิจกรรมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมวางแผนในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ภาพกิจกรรมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

 

กิจกรรมการประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญอีกหนึ่งภารกิจของเจ้าหน้าที่ ที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และเพื่อเปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานของหน่วยงาน

 

  • ข้อมูลหนังสือเอกสารต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน

หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี 1

หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี 2

หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี 3

หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี 4

หนังสือเชิยประชุมสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลนาดี 5

บันทึกรายงานการประชุมรายงานการประชุม

ประชุมประจำเดือนและประชาคม

ประชุมประจำเดือนและประชาคมหมู่บ้าน

ระเบียบวาระการประชุม 16 ธ.ค64

หนังสือเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

0