วันที่ 11 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กเล็ก คณะมนุษยศาสตร์และพัฒนาสังคมศาสตร์ ม.เลย ได้เข้าตรวจเยี่ยมให้ความรู้ โครงการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ จังหวัดเลยภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

Posted by:

0